Hoe staat het met de innovativiteit van Nederland?

Volgens de Rabo Innovatie Index is Nederland niet bijzonder innovatief in vergelijking met andere belangrijke economieën. Ondanks het overheidsbeleid hebben de particuliere investeringen in kennis, onderzoek en innovatie in Nederland de afgelopen jaren geen gelijke tred gehouden met de groei van het BBP en blijven deze achter bij de investeringen in sommige andere ontwikkelde economieën. Het goede nieuws is dat enkele passende  beleidsmaatregelen ons innovatieve vermogen in de toekomst kunnen versterken. Als Nederland een plaats wil verdienen in de top-5 van kenniseconomieën, dan moet de elementaire kwaliteit van het hoger en wetenschappelijk onderwijs worden verhoogd en de publiek-private samenwerking verder worden gestimuleerd.

Naar mijn mening zal vooral ook creativiteit moeten worden gestimuleerd, in het onderwijs, in de wetenschap, in de cultuur en in de kunsten.

 

Stimuleer Open Innovatie in de publieke dienstverlening

Minder doen is meer laten gebeuren

De overheid kan meer gebruikmaken van de kennis en creativiteit van burgers en van professionals bij gemeenten, zorginstellingen, scholen. Dat verbetert de afstemming van publieke diensten op de behoeften van burgers en verhoogt de kwaliteit. Daartoe moet de overheid professionals en burgers meer ruimte geven en zichzelf beperken tot regievoering. Dat is de strekking van het advies Meer laten gebeuren – Innovatiebeleid voor de publieke sector dat de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vandaag aanbiedt aan Staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De AWT vindt dat innovatie in de publieke sector meer ruimte en meer stimulans verdient. AWT-voorzitter Joop Sistermans: ‘Schep voorwaarden voor zelforganisatie. Dat is de voornaamste opgave voor de overheid. Zelforganisatie mobiliseert kennis en ervaring van professionals en burgers. Dan ontstaat een proces van Open Innovatie in de publieke dienstverlening.’

Meer ruimte bieden
Om zelforganisatie te bevorderen, moet de overheid heldere kaders stellen. Doelstellingen, verantwoordelijkheden, spelregels en financiële randvoorwaarden dienen duidelijk te zijn. Het is van belang dat de overheid waar mogelijk aan publieke dienstverleners ruimte biedt om te concurreren en te experimenteren. Ze moet burgers zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen tussen dienstverleners te kiezen, ook wanneer ze met publieke middelen voor diensten betalen.

Prikkels geven
Professionele dienstverleners moeten meer voor innovatie beloond worden. Initiatief en creativiteit verdienen erkenning en rugdekking van bestuurders en politiek. Innovatie mag niet ontmoedigd worden door elke efficiëntieverbetering af te straffen met een onmiddellijke korting op het budget.

Garanties bieden
De overheid moet wel een adequaat niveau van dienstverlening voor iedereen garanderen. Niet alle burgers willen of kunnen immers kiezen tussen aanbieders. Daarom dient de overheid te zorgen voor goede default options. Het zou verder goed zijn als zij minimumeisen formuleert voor kwaliteit en toegankelijkheid. Ook moet ze zorgen voor meer samenhang in de dienstverlening en afstemming tussen dienstverleners.

Leervermogen versterken
Kennis en innovaties moeten sneller doorstromen. Daartoe dient de overheid voor betere mechanismen voor kenniscirculatie te zorgen. Ze kan meer sector- of themagerichte netwerkorganisaties oprichten, zoals in een aantal sectoren al bestaan. Door middel van benchmarking kunnen publieke organisaties hun prestaties vergelijken met die van soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Bron: AWT, Adviesraad vor wetenschaps en technologiebeleid

In gesprek met Nederland over de Randstad

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) vraagt alle burgers hun mening te geven over de toekomst van de Randstad. 2040 klinkt nog heel ver weg. Toch moet het kabinet nu keuzes maken om de Randstad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden.
Belangrijke vragen zijn: Moet nieuwe verstedelijking zoveel mogelijk worden gespreid om een verkeersinfarct te voorkomen of is concentratie van het stedelijk gebied wenselijk? Is het beter om te gaan wonen, werken en leven in de delen van Nederland die boven zeeniveau liggen? Of accepteren we de risico’s en maken wij van de Randstad de meest veilige delta ter wereld?
Ik schat zo in dat er heel veel kansen liggen voor innovatie.

Geef uw mening
Het ministerie van VROM hoort graag wat u er van vindt. En nodigt u uit om mee te doen aan een grootschalige toets over de toekomst van de Randstad. In dit onderzoek krijgt u keuzes voorgelegd en wordt gevraagd wat u belangrijk vindt voor de Randstad in 2040. Meedoen met dit onderzoek kan tot 23 april kost ongeveer 15 minuten en levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstvisie.

Is dit wat voor u? Ga dan naar de website om mee te doen.

Ontdek de belofte van innovatie

De eerste uitzending van Gouden Bergen, de online web talkshow over de belofte van innovatie was een succes. Presentator Herbert Blankesteijn ging in gesprek met diverse experts en ervaringsdeskundigen:

· Boris Veldhuijzen van Zanten: Internet ondernemer
· Mark Roelofsen: Ondernemer PayDutch
· Esther van Zeggeren: Directeur Customer Unit Business Market van KPN Zakelijke Markt
· Rob Dekkers: Advisor Business Innovation van ING Retail Nederland
· Piet van Staalduinen: Algemeen Directeur Syntens
· Han Gerrits: Directeur Innovation Factory en hoogleraar E-business & IT-Industry, VU Amsterdam

…en met de kijkers. Volgens de kijkers, die online stemden op een aantal stellingen,:

· Innoveren kleine ondernemingen beter dan grote organisaties
· Stimuleren subsidies innovatie
· Staan managers innovatie in de weg

Via www.goudenbergen.tv kunt u de komende weken veel antwoorden terugvinden op kijkersvragen uit de eerste uitzending en houden we u natuurlijk op de hoogte over toekomstige uitzendingen van Gouden Bergen. En kunt u uw opmerkingen en suggesties kwijt.
Noteer nu alvast de volgende Gouden Bergen uitzending in uw agenda:
donderdag 31 januari om 20.30 uur.

Overheid nog niet doordrongen van innovatiekracht

Vandaag prijkt op de website Science Guide een boeiend en helder artikel over innovatie bij de overheid. Nederland mag zich rekenen tot een van de gelukkigste landen ter wereld voor wat betreft innovaties. HAN-lector Frans Nauta stelt voor om een jaarlijkse innovatiekorting in te voeren van 1% op alle rijksuitgaven en deze te storten in een publiek fonds. Daaruit kunnen dan structurele aandacht en middelen worden gefinancierd voor vernieuwende dienstverlening. Een prachtig plan lijkt me zo.
Hij zegt ook dat de overheid nog niet goed is doordrongen van haar innovatievermogen. Er is geen norm voor innovatie en ze komen eigenlijk niet verder dan goed bedoeld amateurisme. Tja het zou kunnen maar normen in innovatie? Innovatie gaat gewoon ook over bevlogenheid, dat maakt het ook zo leuk. En niet iedereen is nou eenmaal bevlogen. Geef dus gewoon ruimte aan de bevlogenen en steun ze met aandacht en de nodige centen om te experimenteren. De innovaties zullen dan snel ontstaan.

Strijd tussen 'Maastricht' en 'McKinsey' over klimaatverandering

Op donderdag 22 november strijden Gerd Leers, burgemeester van Maastricht en Wiebe Draijer, managing director McKinsey in Rotterdam met elkaar over het beste idee voor een duurzame wereld. Waar iedereen bij klimaatverandering denkt aan doemscenario’s, zien beide mannen kansen voor Nederland. Hun ideeën presenteren zij tijdens de debatreeks Meeting the Minds.

In de debatreeks strijden iedere keer twee prominente Nederlandse denkers tegen elkaar over het beste plan voor een duurzame wereld. Bezoekers aan het debat kunnen hun mening hierop geven. De toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.meetingtheminds.nl.

Investeren in hooggelegen gebieden
Burgemeester Gerd Leers ziet kansen in de opwarming van de aarde. Het stijgen van de zeespiegel vergt volgens hem andere beleidskeuzes van het Rijk. Nu Nederland als gevolg van klimaatverandering langzaam dreigt onder te lopen, vindt hij dat er meer in hooggelegen gebieden moet worden geïnvesteerd, zoals zijn ‘geliefde’ Limburg. Leers is voorstander van energievoorzieningen als gasexpansie, warmtewisseling, zonnecollectoren en waterkracht.

Nederland: ideeënland
Ook McKinsey-directeur Wiebe Draijer denkt dat er kansen liggen op het gebied van energie. Hij ziet Nederland als ideeënland met een enorm potentieel. Omdat in ons land vooraanstaande wetenschappers en instellingen hecht samenwerken met het bedrijfsleven. Hij is ervan overtuigd dat Nederland op het gebied van energie en duurzaamheid het voortouw kan nemen. Of Leers en Draijer het met elkaar eens kunnen worden, komen we te weten op donderdag 22 november.

Wat te doen met 500 miljard euro?
Het debat tussen Leers en Draijer is onderdeel van de debattenreeks Meeting the Minds, waarin de vraag centraal staat ‘Hoe besteedt u de komende vijf jaar 500 miljard euro om de wereld duurzamer te maken?’. ABN AMRO organiseert de debatten in samenwerking met FD Intelligence.

Praktische informatie
De bijeenkomsten vinden plaats op het schip ‘Ocean Diva’, Wilhelminakade Rotterdam (ter hoogte van de Cruise Terminal, Wilhelminakade 699). Het debat begint om 19.45 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) en duurt tot 22.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden via www.meetingtheminds.nl.

De volgende debatten zijn op:

Donderdag 17 januari 2008
Rein Willlems, lid van de Eerste Kamer voor het CDA en voormalig president-directeur van Shell Nederland versus Peter Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur TNT NV

Donderdag 21 februari 2008
Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW versus Roel Pieper, hoogleraar e-commerce aan de Universiteit Twente en managing director Favonius Ventures

Een innovatiemanager stelt de vraag: Wat is er nodig?

Wat is er nodig om als innovatiemanager een organisatie te winnen voor innovatief denken en handelen? Deze vraag houdt mij vaak bezig, en waarschijnlijk velen onder u die met innovatie bezig zijn. Ik moet u na twee jaar innoveren eerlijk toegeven dat ik u het ultieme antwoord schuldig moet blijven. Zaken als ondernemersklimaat, cultuur, durf, lef, samenwerking etc etc. komen wel in mij op, maar een eenduidig antwoord is er niet te geven. Is de ultieme innovatie misschien toch gewoon toeval? Of zijn er nog mensen die denken aan “het lot.”
Best mede lotgenoten, zij die het weten mogen het zeggen! Ik roep u op: “Spread the news!”

Een innovatiemanager in de dip. (of was het dop?)

Nieuwe kijk op innovatie

Erik Brouwer , nieuw hoogleraar mededinging en innovatie van de UvT, over het verband tussen innovatie en concurrentie.

Nieuw innovatieplatform ingesteld

mindmapinnovatie.jpg


Eindelijk is het dan zover. Het nieuwe kabinet stelt een

in. Het platform gaat bijdragen aan innovatie en ondernemerschap in Nederland. Daarbij krijgen terreinen als zorg, onderwijs, energie en waterbeheer bijzondere aandacht. Het platform staat onder voorzitterschap van minister-president Balkenende. Minister Plasterk (OCW) wordt eerste vice-voorzitter, minister Van der Hoeven (EZ) tweede vice-voorzitter.
De leden zijn de volgende:
• drs. J. de Boer (Governance Support)
• prof. dr. P. Borst (Nederlands Kankerinstituut)
• prof. dr. R.H. Dijkgraaf (Universiteit van Amsterdam)
• ir. W. Draijer (McKinsey/STT)
• mevrouw prof. dr. S.J.M.H. Hulscher (Universiteit Twente)
• ir. G.J. Kleisterlee (Philips)
• mevrouw mr. M.J. Oudeman MBA (Corus Nederland)
• drs F. Sijbesma (DSM)
• dr. A.H.G. Rinnooy Kan (SER)
• drs. R.M. Smit (Vrije Universiteit/Christelijke Hogeschool Windesheim)
• drs. C.A.M. Tetteroo (ROC Eindhoven)
• mevrouw M. Usta (Colourful People)
• S.E. Verhart (Media Republic)
• mevrouw drs. C. Zuiderwijk (Tergooi ziekenhuizen)
Eind april komt het platform voor het eerst bij elkaar. Dan zal de strategie en het werkprogramma besproken worden.
Lees het hele bericht op

Het

.

Het Nederlands innovatiebeleid volgens de Europese Commissie

Het jaarlijkse innovatiebeleid en trends en aanbevelingen in Nederland op het gebied van innovatie is door de European Trend Chart van de Europese Commisie opgesteld en is nu te downloaden.

Kort samengevat noemt men een aantal uitdagingen waar Nederland voor staat om het innovatieklimaat te verbeteren:
  1. Challenge 1: raising investments in R&D and innovation.
  2. Challenge 2: improving availability and quality of knowledge workers, particularly scientists, technologists and R&D personnel.
  3. Challenge 3: increasing interaction between the actors of the innovation system.

Al deze uitdagingen zijn logisch en voor de hand liggend in mijn opinie. Maar goed, het is goed dat het nog eens gezegd wordt.